A

A

A

Bu ‘A’ harfi nereden geldi dünyamıza? Hiç merak eden var mıdır?

Neden öyle bir biçim almıştır? Neden alfabede ilk sırayı almıştır?

Var mıdır bir hikmeti? Vardır! Hem de nasıl?

Bu nedenledir ki, alfabeyi buldukları söylenen Fenikeliler ilk harf olarak çivi yazısındaki şekli (piktogram) sığır başına benzettiler ve adına daaleph=sığır dediler (aşağıdaki çizimler A’nın evrimini gösterir).

A_harfinin_derinlikleri2.jpeg

İbrani dilinde de aleph sığır demektir ve alfabede ilk harftir (aynı zamanda, ‘efendi’,  ‘öğreti’ gibi anlamlara da gelir). Keza Arap alfabesinin ilk harfi de elif’dir.

Mısırlılar İsis’i, Fenikeliler tanrıça Anat’ı, Babilliler’de tanrıça İsthar’ı başlarında boynuzlarıyla, ilahi birer inek olarak resmederler.

Anadolu Çatalhöyük’den, Hitit’e buram buram boğa ve inek kültüyle doludur. Nitekim Hitit kabartmalarında krallar ve ilahlar boynuzlu külahlarla tasvir edilmişlerdir.

İbranilerin aleph’i ve Arapların elif’i sembolik olarak muhteşem derinliklere sürükler meraklısını.

“Aleph, aleph her ne kadar Yaradılış’ı beth ile başlatacaksam da, sen tüm harflerin ilki olarak kalacaksın. Ve benim birliğim sen olmadan asla ifade edilemeyecek.  Alemin tüm hesapları ve işlemleri senin üzerine oturtulacak ve Birlik aleph olmadan asla ifade edilemeyecek”

(2018, *1)

Arapça’da elif diğer Sâmî dillerde olaf, alaf, alef, elaf ve Grek­çe’de alfa şeklinde telaffuz edilen keli­menin aslı, ilk piktografık (resim-yazı) sistemde stilize edilmiş (cursiv) bir “öküz başı” işaretiyle gösterilen Akkadca alpu (öküz) kelimesidir.

(2018, *2)

A deeper look at the first letter of the Hebrew alphabet can reveal endless insights into how God created the world and man.

Every Hebrew letter has a numerical equivalent in Biblical numerology, called Gematria. The Gematria of aleph is one and stands for the oneness of God.

(2018, *3)

A, İbranice’de Tanrı’nın İsmi’nin AHİH’in (Ben Benim) ilk harfidir ve Var oluş anlamına gelir. Kabala’da bu Varoluşa atfedilen sıfatlardan kimileri çok anlamladır: Bu sıfatlar şunlardır: Gizlenmişin Gizlenmişi, Kadimlerin Kadimi, İlksel Nokta, Görülmez Yükseklik, Kabartısız Nokta, Beyaz Baş ve ayrıca ARİK ANPİN, Dev  Yüz (Sayılar. 6:26. Mezmur. 89:15, Neşideler 5:15,  Rev. 1:16)

A, temel ilke, makrokozmosun merkezindeki mikrokozmos, bütün renklerin kendinden çıktığı merkezi ışık olarak İnsan’ın sembolüdür. A Yaratıcıdır, Osiris, Yüce Baba’dır. Yuhanna 10:30’u* okuyun. [Şaşılacak şey şunda ki siz onun nereden olduğunu bilmiyorsunuz, o ise, benim gözlerimi açtı.]

İbranice, Alef, öküz, uyum, birlik, kuvvet.

Yunanca. Alfa, meshetmek, güçle kalmak.

İskandinav, Ar, dışa akış, parçalayıcı enerji.

Kabala, Kether, taç

Brahmanik, Aszchini, avcı.

Arapça El Serlan, Mükemmellik

Buradan ilginç bir sorgulama çıkar: neden kiliseler de bir kule vardır, camilerde ve bazı eski katedrallerde neden kubbe vardır. Modern kuleler neden sivri uçludur?

Aynı soru mezarlıklarda gördüğümüz birçok heykel ve mezar taşı için de sorulabilir. Unutmayın insan eli hiçbir şeyi tesadüfen yapmaz; bununla birlikte genellikle akıl, zeka, kendi ellerinin işini, neyi niçin yaptığını açıklayamaz. 

Şekline bakacak olursak, A yukarıda zihinsel olarak merkezde fiziksel olarak birleşen kusursuz ruhani varlıkları gösterir. Tanrı, Tek İlke, bilinç düzeyinde ancak bir çifte ifadeyle zuhur eder. Bu, birdeki iki, ikideki birdir. 

(2018, *4)

Elif, Kur’an alfabesinin ilk harfidir; aynı zamanda ilk mahreç, yani ağız boşluğundan çıkış yerleri itibariyle de harflerin ilkidir. Etimolojik yapısı itibariyle elif, tanışmak, kaynaşmak, sevmek, cana yakın olmak, dostlukta bulunmak anlamlarına gelen “ülfet” ile, bir şeyin müteaddit unsurlarını bir araya getirmek, arasını bulmak, imtizaç ettirmek anlamındaki “te’lif” mastarlarının türediği “e-l-f” kökündendir. Elif, alfabenin ilk harfi olduğu gibi diğer harflerin de sebebi ve kaynağıdır. 

Mevlana da şiirlerinde elifi işlemiştir. İlahi aşk duygusuyla şiirler yazan Mevlana elifi aşka benzetmiştir. Elifin gizli anlamlar içerdiğini ve bazı kelimelerin de elifle başladığını söyleyen Mevlana, şunları söyler: “Aşk da tıpkı elif gibidir, isminde gizlidir. O olmadan da besmele sesi gelmez. O her şeyin başıdır.” 

(2018, *5)

Ezoterik bilgiye göre bir inisiye için A harfi daha ince tesirleri, kaynağın daha yüksek tesirlerini taşıyan başlangıç sembolüdür. A harfinin taşıdığı yüksek ve ince tesiri, içselleştirmek, yaşamak, uygulamak, uyguladıkça  daha yüksek ve daha ince tesirlere muhatap olmak söz konusudur. Böylelikle enerjileri incelen ve yükselen  inisiye kendini, çevresini ve taşıdığı enerjileri de yükseltmiş olur.

A harfi, kadim alfabelerde genellikle daire biçimiyle belirtilirdi. Maya ve Mısır alfabelerinde içinde küçük bir daire olan daire A harfini sembolize ederdi. Kayıp Mu Uygarlığı üzerine araştırmaları ile tanınan James Churchward’a göre ise daire ve noktalı daire Mu hiyeratik alfabesinin ilk harfidir ve bu da Ra olarak adlandırılan güneşi sembolize etmektedir. Bazı ezoterik bilgilere göre ise Ra, yıldızı Sirius çiftyıldızı olan fiziksel yıldızın ardındaki spiritüel güneşi ifade etmektedir. Güneş, tanrılığın tüm niteliklerini birarada kendinde toplayan kolektif bir semboldür. Noktalı daire, yani A harfi yine Mu Uygarlığında da bir sayısına eştir. İçi noktalı dairenin Mu’luların anavatan dışındaki en önemli yerleşim bölgesi olan Uygur Bölgesi’ndeki gösterim biçimi de (Maya ve Mısır alfabelerinde olduğu gibi) merkezinde küçük bir daire olan daireydi. Churchward daire sembolü ile ilgili olarak şöyle söylüyor: Dairenin başı ve sonu yoktur. Kültürle işlenmemiş bir zihne sonsuzluğun, hiç sona ermeyişin anlamını öğretmek için bundan daha mükemmel bir sembol bulunabilir veya tasarlanabilir miydi?

Bütün bilgelik ve bilgiyi kendi içinde barındırdığına göre alfabenin ilk harfini ve sayısal değerini bilmek yeterli değil midir? Bir (Tek) Tanrı’yı bilmeye ulaşmış kişinin başka bir şeye gereksinimi yoktur.

(2018, *6)

Bazı şeyler nedensizce öyle görünse de, bilemeyeceğimiz nedenlere kadir..

07.12.2018

With LOVE,

Ş